Thursday, December 22, 2011

แนวข้อสอบกพ. วิชาคณิตศาสตร์


แนวข้อสอบกพ. วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบงานราชการที่เปิดสอบ วันนี้มีแนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ ภาค ข แนวข้อสอบ กพ ภาค ค แนวข้อสอบ กพ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย มาให้ดูรายละเอียดกันค่ะ ในส่วนนี้จะเป็นแนวข้อสอบกพ. วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบงานราชการนะคะ

แนวข้อสอบกพ. วิชาคณิตศาสตร์

1. 25 33 43 61 89………..
ก. 102 ข. 125 ค. 135 ง. 140

2. 41 121 259 241 65………..
ก. 0 ข. 1 ค. 2 ง. -1

3. 65 245 259 129………….
ก. 79 ข. 53 ค. 41 ง. 39

4. 39 416 525 636…….
ก. 749 ข.747 ค. 684 ง. 648

5. 25 21 17 23 19 15 18……..
ก. 17 ข. 16 ค. 15 ง. 14

6. ผู้ว่าราชการจังหวัด: 7-> ?:?
ก. นายอำเภอ : 6 ข. เจ้าพนักงานปกครอง : 3 ค. เจ้าหน้าที่ทะเบียน :5 ง. ปลักจังหวัด : 3

7. หอเอนเมืองปิซ่า : สโตนเฮ้นท์ -> ?:?
ก.กำแพงเมืองจีน : ปิรามิค ข. ทัชมาฮาล:กำแพงเมืองจีน
ค. ทัชมาฮาล:หอไอเฟล &n bsp; ง. ปิรามิค:แกร์แคยอน

8. กีฬา : พระ ->กติกา :?
ก.วัด ข. ศีล ค. ข้อกำหนด &nbs p; ง. ธรรม

9. รุ้งกินน้ำ : เขียว ->ธงชาติไทย :?
ก. ขาว ข.แดง&nbs p; ค.น้ำเงิน &nb sp; ง.เหลือง

10. แสง:เสียง -> ?:?
ก. จักรยาน:จักรยานยนต์ ข. เครื่องบิน:รถยนต์ ค. เดินเท้า: วิ่ง ง. วิ่ง:i5wa

11. แดงขี่จักรยานจากบ้านไปโรงเรียน ซึ่งห่างกัน 15 ไมล์ ด้วยความเร็วเฉลี่ย 15 ไมล์ ต่อชั่วโมงแต่ในขา กลับแดงเดินกลับบ้านด้วยความเร็วเฉลี่ย 5 ไมล์ต่อชั่วโมง จงหาความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของแดงทั้งไปและกลับ
ก. 7.5 ไมล์/ชม.     ข.10 ไมล์/ชม.
ค. 12.5 ไมล์/ชม.  ง. 3 ไมล์/ชม.

12. หาก 3*9=3
4*8=8
ดังนั้น 5*5=?
ก. 1 ข. 5 ; ค. 25 ง.50

13.ซื้อไข่ไก่มา ราคา 10 ฟอง 19 บาท ขายไปในราคา 6 ฟอง ได้กำไรร้อยละ เท่าใด
ก.28.7 ข. 31.6 ค. 41.2 ง.ไม่มีคำตอบที่ถูก

14. วงกลมวงหนึ่งมีเส้นรอบวงยาว 88 นิ้ว และสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง มีด้านกว้าง = 4 นิ้ว มีด้านยาว = 120 นิ้ว จงหาว่าวงกลมจะมีพื้นที่มากกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าร้อยละเท่าใด
ก.56.67 ข. 61.23 & nbsp; ค.65.14 ง.ไม่มีคำตอบที่ถูก

15. นักเรียนชั้น ม. 5 ห้องหนึ่ง มีนักเรียน 22 คน ที่เรียนวิชาชีววิทยา มี 30 คนที่เรียนวิชาเคมี และมี 9 คน ที่เรียนทั้งสองวิชา อยากทราบว่านักเรียนห้องดังกล่าวมีกี่คน หาก
นักเรียนในห้องดังกล่าวไม่มีนักเรียนคนใดเลยที่ไม่เรียนวิชาชีว วิทยา หรือวิชาเคมี
ก. 40 คน ข. 42 คน &nbs p; ค. 43 คน &nbs p; ง. ไม่มีคำตอบที่ถูก

คำ สั่ง ข้อ 16-20 คำถามแต่ละคำถามจะใช้ข้อมูลประกอบ 2 ชุดคือข้อมูลที่ 1)และข้อมูลชุดที่ 2)ผู้ตอบข้อสอบไม่จำเป็นต้องหาคำตอบของคำถามดังกล่าวแต่ให้พิจา รณาว่าข้อมูลใดมีประโยชน์ ต่อการตอบคำถามให้ตอบดังนี้

ก.ถ้าข้อมูลที่ 1) แต่พียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล2) เพียงลำพังไม่เพียงพอ
ต่อการตอบคำถาม
ข. ถ้าข้อมูลชุดที่2)แต่เพียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล 1)เพียงลำพังไม่
เพียงพอ ต่อการตอบคำถาม
ค. ถ้าต้องใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันจึงจะพียงพอต่อการตอบคำถาม ไม่สามารถใช้ข้อมูล
หนึ่งเพียงลำพังได้
ง. ถ้าข้อมูลที่ 1)หรือ 2)แต่เพียงลำพังก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม
จ.ถ้าใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันแล้วยังไม่เพียงพอต่อการตอบคำถามจำเป็นต้องใช้ข้ อมูล
เพิ่มเติม

16. ถ้าความสูงโดยเฉลี่ยของคน 3 คน คือ 68 นิ้ว คนที่เตี้ยที่สุด จะสูงมากกว่า 60 นิ้ว
หรือไม่

1) คนที่สูงที่สุด สูง 72 นิ้ว             2) มีคนหนึ่งสูง 70 นิ้ว

17. ในปี พ.ศ.2538 บริษัทได้กำไร 6,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2539 บริษัทได้กำไรเท่าใด
1) ในปี พ.ศ.2539 บริษัทมีรายรับเพิ่มขึ้น 20%
2) ในปี พ.ศ.2539 บริษัทมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 25%

18.ถ้ามี a+b+c = 50 จงหาค่า a
1) c = 4a – b 2) ค่าเฉลี่ยของ b และ c เท่ากับ 2a

19. จงหาค่า (x+y)(x-2)=?

1) y+2=10  2) x+ y=5

20. นักศึกษาจำนวน 120 คน ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส หรือภาษอังกฤษ หรือทั้ง 2 วิชาจะมีนักศึกษากี่คนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
1) มีนักศึกษา 10 คน ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งวิชาภาษาอังกฤษและวิชาฝรั่งเศส
2) มีนักศึกษา 50 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝรั่งเศส
คำสั่ง ข้อ 21-30 การตอบให้ตอบดังนี้
ก. ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข
ข. ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
ค. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อ นไข
ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัดซึ่งไม่ซ้ำ
กับอีกข้อสรุปหนึ่ง

เงื่อนไข 2a>b/4?(k-2r)= (s-r)
s> 0 = t?(p/2+m)
ทุกค่าเป็นจำนวนเต็ม และมีค่ามากกว่าศูนย์

21. (1) s ? P / 2
(2) A < 0 22. (1) 5 > s
(2) 3k ? T

22. ข้อใดใช้เริ่มต้นเนื้อเรื่องในหนังสือราชการ ในกรณีที่อ้างเป็นเหตุหนักแน่นที่
จำเป็นต้องมีหนังสือไป เพื่อให้ผู้รับหนังสือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก. ด้วย ข. เนื่องจาก ค. ตามที่ ง. อนุสนธิ

23. (1) R ? B
(2) B = M
24. (1) K = R
(2) 2A/3?P/2

25. (1) (A ? 3T ) ? S
(2) (4B + M) < 8 เงื่อนไข &nbs p; (A+45)<(C+50)=(B+60) ? D ? E ( F + G) = B < ( H + 36) = ( C + 15) ? K/5 ทุกค่าเป็นจำนวนเต็มและมีค่ามากกว่าศูนย์ 26. (1) C < B (2) A > (B + 15)

26. (1) C < B (2) A > (B + 15)

27. (1) (B+50) > (D-11)
(2) ( F+G+30) < (B+50) 28. (1) H > G
(2) K > 6G

28. (1) H > G
(2) K > 6G

29. (1) ( C – 15) = (B-5)
(2) B > E

30. (1) ( A+100) > (D+200)
(2) (K+40) > (B+100)

ข้อมูลจาก http://www.job2easy.com
แจกฟรีแนวข้อสอบราชการ » แนวข้อสอบตำรวจฟรี

No comments:

Post a Comment